produkty

Intelektualna.pl
Artykuł
29 08.2017
Artykuł
29.08.17

Czy COTY może zakazać dystrybutorom sprzedaży kosmetyków za pośrednictwem amazon.de?

przez Łukasz Dutkowski

Nie jest tajemnicą, że wszelkie funkcjonujące w obrocie handlowym produkty luksusowe zachowują swój charakter tak długo, jak długo są w ten sposób postrzegane przez konsumentów. Co za tym idzie, producenci zmuszeni są podejmować liczne działania nakierowane na wykreowanie oraz utrzymanie kojarzonego z prestiżem wizerunku swoich towarów.Czytaj więcej

Branża:

Konkurencja
Artykuł
10 08.2017
Artykuł
10.08.17

Oznaczenie pochodzenia geograficznego w prawie UE – czy „la Milla de Oro” może być znakiem towarowym?

przez Julia Lewandowska

Unijne przepisy harmonizujące ochronę znaków towarowych jasno wskazują na podstawy odmowy rejestracji znaku lub stwierdzenia jej nieważności. Do takich podstaw zalicza się między innymi brak odróżniającego charakteru, sprzeczność z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami, a także możliwość wprowadzenia w błąd opinii publicznej. Jako znaki towarowe nie mogą zostać zarejestrowane również (a jeśli zostaną – może to stanowić podstawę do unieważnienia takiej rejestracji) znaki towarowe, które składają się wyłącznie z oznaczeń lub wskazówek mogących służyć w obrocie do oznaczania rodzaju, jakości, ilości, przeznaczenia, wartości, pochodzenia geograficznego lub czasu produkcji towaru lub świadczenia usługi, lub innych właściwości towarów lub usług. W jednym ze swoich najnowszych wyroków Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej pochylił się nad kwestią interpretacji pojęcia „oznaczenia pochodzenia geograficznego”.Czytaj więcej

Branża:

Media&Marketing Konkurencja
Artykuł
26 07.2017
Artykuł
26.07.17

Ograniczenie geo-blockingu w Unii Europejskiej – czyli wakacje z Netflix

przez Łukasz Dutkowski

W obrębie Unii Europejskiej wciąż dają się zaobserwować odstępstwa od swobód przepływu osób, usług, pracy i kapitału. Z całą pewnością należy do nich tzw. geo-blocking, który zostanie częściowo zniesiony z dniem 20 marca 2018 roku, na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1128 z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie transgranicznego przenoszenia na rynku wewnętrznym usług online w zakresie treści.Czytaj więcej

Branża:

Media&Marketing
Artykuł
19 07.2017
Artykuł
19.07.17

Interesującego orzeczenia należy spodziewać się w bliskiej przyszłości ze strony Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE).

przez Małgorzata Kurowska

TSUE wypowie się na temat… damskich butów. Opinia rzecznika generalnego, prof. Maciej Szpunara, została opublikowana 22 czerwca 2017 roku (sygn. Sprawy: C-163/16) i dotyczy zdolności rejestracyjnej znaku składającego się jedynie z koloru, w świetle dyrektywy 2008/95/WE („Dyrektywa”) i zawartego w niej zakazu rejestracji, w określonych przypadkach, znaków składających się z samego tylko kształtu towaru. Dyrektywa (jak również właściwe przepisy polskiego Prawa własności przemysłowej, stanowiące jej implementację), zakazuje bowiem rejestracji znaku towarowego składającego się wyłącznie z kształtu, jeśli kształt ten uwarunkowany jest jedynie naturą (właściwościami) towaru, służy jedynie osiągnięciu określonego efektu technicznego lub też znacznie zwiększa wartość towaru. Czytaj więcej

Branża:

Konkurencja
Artykuł
14 07.2017
Artykuł
14.07.17

Ułatwienia w zasadach dochodzenia odszkodowania za szkodę wyrządzoną naruszeniem prawa konkurencji - co warto wiedzieć?

przez Monika Ratajczak

27 czerwca 2017 r. weszła w życie nowa ustawa o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji. Ma ona ułatwiać dochodzenie odszkodowań od przedsiębiorców, którzy dopuścili się naruszenia prawa konkurencji. Przedsiębiorca nadużywający pozycji dominującej na rynku lub będący stroną porozumienia ograniczającego konkurencję musi liczyć się teraz nie tylko z ryzykiem wszczęcia postępowania antymonopolowego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Prezes UOKiK) lub Komisję Europejską, ale również z ryzykiem wytoczenia powództwa o zapłatę odszkodowania na rzecz poszkodowanych takimi praktykami.Czytaj więcej

Branża:

Konkurencja
Artykuł
06 07.2017
Artykuł
06.07.17

Czy w związku z jednym z najnowszych wyroków TSUE przyszedł czas na koniec „mleka sojowego” i „sera wegańskiego”?

przez J.Lewandowska,Ł.Dutkowski

Wraz z dynamicznymi zmianami nawyków żywieniowych społeczeństwa, pojawiają się problemy dotyczące zgodnego z prawem nazewnictwa stosunkowo nowych produktów spożywczych. Obecnie funkcjonuje na rynku znaczna liczba wyrobów roślinnych przeznaczonych do zastąpienia odpowiadających im towarów pochodzenia zwierzęcego, w szczególności mięsa czy mleka. W większości przypadków nadaje się im nazwy zarezerwowane dla produktów pochodzenia zwierzęcego, wraz z dodatkami wskazującymi na surowiec, z którego zostały wytworzone, np. mleko migdałowe lub kotlety sojowe. Z wyroku TSUE z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie C-422/16 wynika, że nie zawsze takie praktyki są zgodne z prawem.Czytaj więcej

Branża:

Konkurencja
Artykuł
22 06.2017
Artykuł
22.06.17

Sprawa The Pirate Bay – działalność platformy wymiany plików torrent w świetle przepisów prawa autorskiego

przez Michał Wojtkowiak

W wydanym niedawno orzeczeniu Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) przeprowadził ocenę funkcjonowania platformy wymiany plików torrent pod kątem jej zgodności z przepisami prawa autorskiego, a w szczególności z postanowieniami dyrektywy 2001/29/WE o społeczeństwie informacyjnym oraz dyrektywy 2004/48/WE w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej. Zagadnienie to już od dłuższego czasu budziło wątpliwości wśród środowisk prawniczych oraz biznesowych, co przełożyło się również na rozgłos oraz liczbę komentarzy i artykułów zainspirowanych treścią przedmiotowego wyroku. Rozstrzygnięcie TSUE pozwala bowiem ocenić, czy, oraz w jakim zakresie, zasadnicza działalność tego rodzaju serwisu może zostać uznana za dopuszczalną w świetle obowiązujących przepisów. Samo postępowanie dotyczyło „legendarnego” portalu The Pirate Bay, najpopularniejszego obecnie portalu służącego do wymiany plików torrent, zajmującego również 103 miejsce w ogólnoświatowym Rankingu Alexa, monitorującym ruch na stronach internetowych.Czytaj więcej

Branża:

IT&SOFTWARE

Oferta

Czy zastanawiałeś się nad ochroną własności intelektualnej w Twoim przedsiębiorstwie?

Zobacz

na co warto zwrócić uwagę.