produkty

Intelektualna.pl
Artykuł
19 04.2017
Artykuł
19.04.17

Kiedy ustalenia twórcy z wydawnictwem co do oznaczenia jego autorstwa są wiążące?

przez Monika Ratajczak

W obecnych realiach, twórcy (autorzy) książek nie są w stanie samodzielnie opublikować książki, zwracają się zatem w tym celu do wydawnictw. Na tle umów zawieranych z wydawnictwami pojawia się szereg różnego rodzaju problemów, w tym jak daleko sięga ochrona osobistych praw autorskich takich twórców, czy skuteczne są ustalenia poczynione przez twórcę z wydawnictwem co do sposobu w jaki będzie on oznaczany jako autor, czy twórca może domagać się podwyższenia wynagrodzenia w przypadku gdy książka osiągnęła niespodziewany przez obie strony sukces. Sprawa komplikuje się jeszcze bardziej, gdy książka jest dziełem dwóch lub więcej współautorów. Powyższe problemy, na gruncie książki „współautorskiej”, rozpatrywane były przez Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 8 lipca 2016 r. (sygn. akt. I ACa 1432/15), który został wydany na kanwie następującego stanu faktycznego. Czytaj więcej

Branża:

Media&Marketing
Artykuł
12 04.2017
Artykuł
12.04.17

Czy reklama porównująca ceny w sklepach różnej wielkości jest niedozwolona?

przez Magdalena Rosa

Reklama porównawcza polega na przedstawieniu towaru lub usługi na tle produktów oferowanych przez konkurentów . Co do zasady reklama porównawcza nie jest działaniem niedozwolonym, jednak w pewnych przypadkach może stanowić czyn nieuczciwej konkurencji – aby tak nie było powinna ona spełniać warunki określone w ustawodawstwie unijnym, jak i krajowym, w tym przesłanki określone w Dyrektywie 2006/114/WE , której to postanowienia powinny być implementowane do porządków prawnych poszczególnych państw członkowskich. Czytaj więcej

Branża:

Media&Marketing
Artykuł
03 04.2017
Artykuł
03.04.17

TSUE: odbiornik telewizyjny w pokoju hotelowym nie przesądza o publicznym udostępnianiu nadań programów telewizyjnych za opłatą

przez Julia Lewandowska

Wynajęcie pokoju hotelowego obejmuje nie tylko korzystanie z oferowanych przez hotel usług noclegowych, ale także z funkcji dodatkowych, takich jak hotelowa kuchnia czy łazienka, jak również umiejscowiony w pokoju odbiornik telewizyjny. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 16 lutego 2017 r. wypowiedział się co do kwestii, czy programy telewizyjne oglądane za pomocą odbiornika hotelowego mogą być uznane za udostępnione publicznie w miejscach publicznie dostępnych za opłatą.Czytaj więcej

Branża:

Media&Marketing
Artykuł
17 03.2017
Artykuł
17.03.17

Opłaty reprograficzne uiszczane na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania nie podlegają podatkowi VAT

przez Michał Wojtkowiak

W działalności gospodarczej polegającej na produkcji lub imporcie tzw. czystych nośników (np. pustych płyt CD czy DVD) oraz urządzeń służących do kopiowania utworów (np. magnetofonów, kserokopiarek lub innych podobnych urządzeń), jak również w działalności polegającej na zwielokrotnianiu na rzecz podmiotów trzecich utworów na takich nośnikach (np. w działalności punktów kserograficznych), istotnym z punktu widzenia przedsiębiorcy zagadnieniem jest obowiązek uiszczania na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi (OZZ) odpowiednich opłat z tego tytułu, uzależnionych od wysokości osiąganych wpływów.Czytaj więcej

Branża:

Media&Marketing
Artykuł
10 03.2017
Artykuł
10.03.17

„Autorski” pomysł na produkt lub „autorska” koncepcja usługi vs. prawo autorskie

przez M. Michalska, J. Matczuk

W ramach każdego rodzaju działalności gospodarczej powstają pomysły, koncepcje, idee dotyczące bardzo różnych aspektów działalności przedsiębiorstwa. Może to być pomysł pracownika na kampanię reklamową czy też koncepcja agencji reklamowej na nowe opakowanie produktu sprzedawanego przez przedsiębiorcę lub pomysł nowej gry komputerowej. Czytaj więcej

Branża:

Innowacyjność
Artykuł
17 02.2017
Artykuł
17.02.17

Czy umowa o wykonanie koncertu może być uznana za umowę o dzieło? Czy zamawiający powinien odprowadzić składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

przez Michał Wojtkowiak

W działalności polegającej na organizacji wydarzeń kulturalnych, takich jak koncerty czy przedstawienia, kluczowym elementem z punktu widzenia organizatora jest odpowiednie ukształtowanie umów zawieranych z artystami biorącymi udział w wydarzeniu. Podmiot taki przygotowując rzeczone umowy bierze zatem pod uwagę szereg istotnych z jego punktu widzenia okoliczności, takich jak konieczność zapewnienia sobie odpowiednich uprawnień do korzystania z praw własności intelektualnej oraz zabezpieczenie swoich interesów na wypadek niedyspozycji artysty. Jedną z takich okoliczności jest również rozmiar ciężarów publicznoprawnych, w tym składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, które podmiot taki jako ich płatnik będzie musiał uiścić. Ciężary te w sposób oczywisty wpływają na rozmiar kosztów organizacji wydarzenia, a pośrednio również na wynagrodzenia samych artystów. Czytaj więcej

Branża:

Media&Marketing
Artykuł
05 02.2017
Artykuł
05.02.17

TSUE: użyczanie e-booków na tych samych zasadach co użyczanie książek papierowych

przez Julia Lewandowska

Wraz z rozwojem technologii rośnie liczba użytkowników korzystających z elektronicznych wersji książek. Zainteresowanie taką formą czytelnictwa skutkuje pojawieniem się możliwości wypożyczania e-booków w bibliotekach, obok książek w wersji tradycyjnej, papierowej. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyrokiem z 10 listopada 2016 r. w związku z dynamicznym rozwojem nowej technologii wypowiedział się w sprawie uiszczania opłat za użyczanie książek cyfrowych.Czytaj więcej

Branża:

Media&Marketing

Oferta

Czy zastanawiałeś się nad ochroną własności intelektualnej w Twoim przedsiębiorstwie?

Zobacz

na co warto zwrócić uwagę.