produkty

Intelektualna.pl
Artykuł
21 03.2016
Artykuł
21.03.16

Publiczne hotspoty – kto odpowiada za naruszenia?

przez Małgorzata Kurowska

Hotspoty stały się codziennym elementem krajobrazu – dostęp do bezprzewodowego Internetu zapewniają hotele, biblioteki, kawiarnie i lotniska. W świetle obowiązujących przepisów – zarówno polskich jak i unijnych – niejasny pozostaje jednak status podmiotów świadczących tego rodzaju usługi na zasadzie akcesoryjnej w stosunku do podstawowej działalności, a w konsekwencji także zakres ich odpowiedzialności za naruszenia prawa, jakich dopuszczają się w sieci użytkownicy Internetu.Czytaj więcej

Branża:

IT&SOFTWARE
Artykuł
26 03.2015
Artykuł
26.03.15

Sprawa ACI Adam czyli TSUE o użytku prywatnym

przez dr hab. Rafał Sikorski

Wniosek do TSUE o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym został złożony w związku ze sporem pomiędzy spółką ACI Adam oraz kilkunastoma innymi producentami lub importerami czystych nośników służących do zwielokrotniania utworów a Stichting de Thuiskopie - fundacją pobierającą opłaty od producentów lub importerów nośników służących do zwielokrotniania utworów – oraz SONT – fundacją ustalającą wysokość wskazanych powyżej opłat. Czytaj więcej

Branża:

IT&SOFTWARE
Artykuł
19 11.2014
Artykuł
19.11.14

Patenty istotne dla stosowania standardów (standard essential patents)

przez dr hab. Rafał Sikorski

Zjawisko standaryzacji jest zjawiskiem powszechnym, w szczególności w sektorze ICT (Internet and Communications Technology). O wartości technologii decyduje m.in. ilość jej użytkowników, gdyż w sektorze ICT bardzo silne są efekty sieciowe. Standaryzacja jest tu zatem procesem naturalnym i niezbędnym. Współcześnie standardy technologiczne wypracowywane są najczęściej w ramach organizacji standaryzacyjnych, a w procesach wyłaniania takich standardów uczestniczą przedsiębiorcy. Większość standardów jest złożona z szeregu rozwiązań, z których bardzo wiele chronionych jest prawami własności intelektualnej. Z tego powodu możliwość stosowania standardów uzależniona będzie od uzyskania praw do korzystania z rozwiązań chronionych patentami. Czytaj więcej

Branża:

IT&SOFTWARE Innowacyjność
Artykuł
13 11.2014
Artykuł
13.11.14

Umowy licencyjne o korzystanie z elektronicznych baz danych (cz. 5) – zakończenie stosunku licencji

przez dr hab. Rafał Sikorski

Zakończenie stosunku licencyjnego może nastąpić wskutek wystąpienia takich zdarzeń prawnych, jak: upływ czasu, na jaki umowa została zawarta, złożenie przez jedną ze stron umowy licencyjnej oświadczenia o jej wypowiedzeniu, skorzystanie z ustawowego lub umownego prawa odstąpienia, zapłata odstępnego, ziszczenie się warunku rozwiązującego, orzeczenie sądu rozwiązujące umowę na skutek nadzwyczajnej zmiany stosunków czy wreszcie zawarcie stosownej umowy rozwiązującej umowę licencyjną.Czytaj więcej

Branża:

IT&SOFTWARE
Artykuł
03 11.2014
Artykuł
03.11.14

Umowy licencyjne o korzystanie z elektronicznych baz danych (cz. 4) – odpowiedzialność za nienależyte wykonanie zobowiązania

przez dr hab. Rafał Sikorski

Nienależyte wykonanie zobowiązania polega na spełnieniu świadczenia niezgodnie z treścią zobowiązania. W praktyce licencyjnej największe znaczenie mają przypadki nienależytego wykonania, polegające na udostępnieniu licencjobiorcy wadliwego dobra niematerialnego. Jakie uprawnienia przysługują w takiej sytuacji – o tym w części 4 cyklu o bazach danych. Czytaj więcej

Branża:

IT&SOFTWARE

IT&SOFTWARE

Audyt IP

Reprezentacja w sporach

Umowy

Obsługa wdrożeń informatycznych